Menu

Algemene deelnamevoorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 The World vs.MS (hierna: “TWvsMS”) is een grootschalig initatief ontwikkeld door Sanofi Genzyme, dat ernaar streeft om een betekenisvolle en duurzame verandering teweeg te brengen in het leven van mensen die met multiple sclerose (MS) leven en de mensen die hen ondersteunen.
1.2 TWvsMS werd gestart en georganiseerd door Genzyme Europe B.V., gevestigd in Naarden, Nederland, een dochterbedrijf van het Franse moederbedrijf Sanofi S.A. (hierna: “Sanofi Genzyme”).
1.3 Algemene informatie in verband met TWvsMS en Sanofi Genzyme is terug te vinden op de website www.TheWorldvsMS.com (hierna: de “Website”).
1.4 Sanofi Genzyme heeft Creative Lynx Ltd., gevestigd in Maidstone in het Verenigd Koninkrijk, in dienst genomen, handelend onder de naam H4B Manchester (hierna: “H4B”), om TWvsMS in zijn naam te exploiteren en beheren. H4B kan mogelijk derde partijen betrekken om bepaalde taken uit te voeren voor TWvsMS.
1.5 Sanofi Genzyme heeft Newly Ltd. In dienst genomen, gevestigd te Londen in het Verenigd Koninkrijk, handelend onder de naam Evidently (hierna: “Evidently”), om de creatie van de video’s te exploiteren en beheren in zijn naam. Evidently kan mogelijk derde partijen betrekken om bepaalde taken uit te voeren voor TWvsMS.
1.6 Uw deelname aan TWvsMS wordt beheerd door deze Algemene voorwaarden. Sanofi Genzyme heeft het recht om deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, om welke reden dan ook en zonder eerdere kennisgeving. Het wordt bijgevolg aanbevolen om deze Algemene voorwaarden regelmatig te controleren.
1.7 Deelname aan TWvsMS staat open voor individuele personen ouder dan 18 jaar, en voor organisaties en bedrijven. Elke partij of individuele persoon die een verhaal inzendt zoals hieronder beschreven, wordt beschouwd als een “Deelnemer”. De verhalen kunnen enkel worden ingediend door Deelnemers die in Europa wonen.
1.8 Werknemers van de Sanofi bedrijvengroep, evenals hun directe verwanten en andere personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de organisatie van TWvsMS, worden uitgesloten van deelname.
1.9 De communicatie en/of correspondentie van Sanofi Genzyme, H4B en/of Evidently met betrekking tot TWvsMS zal hetzij in het Engels, Frans, Nederlands, Duits, Spaans of Italiaans plaatsvinden. De verhalen kunnen ook in andere talen worden ingediend. Sanofi Genzyme, H4B en Evidently hebben het recht om inzendingen te vertalen, bewerken, in te korten of redigeren.
1.10 Sanofi Genzyme mag TWvsMS te allen tijde om eender welke reden unilateraal beëindigen.

2. FASEN VAN TWVSMS

2.1 TWvsMS bestaat uit verschillende fasen:
(a) Inzending en publicatie op de website van verhalen uit het echte leven, vragen om beter te leven met MS (hierna: “Verhalen”).
(b) Selectie van Verhalen voor de ontwikkeling van video’s voor online en offline gebruik en publicatie in eender welk land ter wereld (hierna: “video’s”).
(c) Ontwikkeling en publicatie van de uiteindelijke video’s.
2.2 Hieronder worden de verschillende fasen beschreven.

3. INZENDING EN PUBLICATIE VAN VERHALEN OP DE WEBSITE

3.1 Deelnemers kunnen uitsluitend een Verhaal inzenden met behulp van het deelnameformulier op de Website. Deelnemers moeten alle verplichte informatie op het deelnameformulier invullen. Uitsluitend volledige deelnameformulieren worden verwerkt.
3.2 Alle ingezonden Verhalen worden beoordeeld om te zien of ze aan de op de website gedefinieerde criteria voldoen. Van de Verhalen die aan deze criteria voldoen, worden er een beperkt aantal gepubliceerd door Sanofi Genzyme op de Website en via sociale media. Sanofi Genzyme zal beslissen hoeveel en welke Verhalen worden gepubliceerd.
3.3 De deadline voor het inzenden van Verhalen wordt gepubliceerd op de Website en via sociale media.
3.4 De kosten in verband met de inzending van een Verhaal worden gedragen door de Deelnemer.
3.5 De naam van de Deelnemers die een Verhaal hebben ingediend, evenals hun foto’s kunnen mogelijk op de website en op andere (sociale) media worden gepubliceerd, die H4B, Evidently en/of Sanofi Genzyme geschikt achten.

4. SELECTIE VAN VERHALEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN VIDEO’S
4.1 Binnen de twee maanden nadat de deadline voor de inzending van Verhalen is verstreken, zal het stuurcomité van TWvsMS, een team van vertrouwde adviseurs, die met MS leven of expertise op dit gebied hebben, één Verhaal selecteren voor ontwikkeling tot een Video. Daarnaast zal Sanofi Genzyme en/of zijn dochterbedrijven (hierna: “Dochterbedrijven”) mogelijk ook Verhalen selecteren voor ontwikkeling tot een Video. De beslissingen genomen door het stuurcomité en, zoals het geval kan zijn, Sanofi Genzyme en/of zijn Dochterbedrijven, zijn gebaseerd op vaste criteria en zijn definitief. Er zal geen correspondentie plaatsvinden over de methode van selectie en het resultaat van het selectieproces.
4.2 De naam van de Deelnemers die een geselecteerd Verhaal hebben ingediend, evenals hun foto’s kunnen mogelijk op de Website en op andere (sociale) media worden gepubliceerd, die H4B, Evidently en/of Sanofi Genzyme geschikt achten.

5. DE ONTWIKKELING EN HET GEBRUIK VAN VIDEO’S

5.1 H4B en/of Evidently zal contact opnemen met deelnemers die een Geselecteerd Verhaal hebben ingezonden. Van deze Deelnemers wordt verwacht dat ze meewerken aan de ontwikkeling van een Video en deelnemen aan pers- en media engagementen met betrekking tot TWvsMS. Dit kan betekenen dat de Deelnemer wordt gevraagd om deel te nemen aan interviews, dan zijn of haar foto wordt genomen, deelname aan de opname van video’s, betrokken zijn bij de creatie van een storyboard en ook het onderhouden van correspondentie en het bijwonen van vergaderingen met H4B, Evidently en/of Sanofi Genzyme.
5.2 De uiteindelijke Video’s zullen gepubliceerd worden op de Website, via sociale media en via andere kanalen, waaronder, maar niet beperkt tot televisie, radio, conferenties en workshops.
5.3 Van Deelnemers wordt mogelijk gevraagd dat ze afzonderlijke regelingen treffen met H4B, Evidently en/of Sanofi Genzyme met betrekking tot de activiteiten die worden beschreven in de bovenstaande paragrafen 5.1 en 5.2.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM EN PUBLICITEIT

6.1 De Deelnemer kent Sanofi Genzyme, H4B en Evidently een doorlopend en wereldwijd recht toe voor het gebruik, de bewerking, opslag, publicatie en promotie van alle ingezonden Verhalen en ontwikkelde Video’s voor de doeleinden die verband houden met TWvsMS. Dergelijke publiciteit omvat mogelijk publicatie van Verhalen en/of Video’s op het internet, via sociale media, televisie en radio en op conferenties en workshops, maar is niet beperkt hiertoe.
6.2 Sanofi Genzyme, H4B en Evidently hebben het recht om teksten van Deelnemers te citeren en foto’s en/of video’s van een Deelnemer te gebruiken (al dan niet afkomstig van een Deelnemer).

7. DATA PRIVACY

7.1 Om de deelname aan TWvsMS te beheren en reguleren, kan Sanofi Genzyme, H4B en/of Evidently, in opdracht van Sanofi Genzyme, mogelijk persoonlijke gegevens (zoals namen, contactgegevens, uw Verhaal en andere informatie die u heeft verstrekt) die Deelnemers hebben verstrekt in verband met hun deelname aan TWvsMS, verwerken. Het verstrekken van alle data gebeurt op vrijwillige basis, maar wanneer u de data niet verstrekt (zoals uw naam), kan u mogelijk niet deelnemen aan TWvsMS.
7.2 Onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op onze legitieme bedrijfsbelangen, zodat u kunt deelnemen aan TWvsMS en zodat wij TWvsMS kunnen beheren en reguleren en indien nodig contact kunnen opnemen met u. We vragen u mogelijk om uw toestemming tijdens uw deelname aan TWvsMS om uw persoonlijke gegevens te verwerken indien vereist door de toepasselijke wetgeving.
7.3 Uw persoonlijke gegevens zullen niet langer dan nodig in identificeerbare vorm bewaard worden, als nodig is om uw deelname aan TWvsMS te beheren en reguleren.
7.4 U kunt te allen tijde contact opnemen met Sanofi Genzyme via de link ‘Contact opnemen met ons’ op de Website om meer informatie te ontvangen over de verwerking van persoonlijke gegevens en om uw rechten op toegang tot of correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens, beperking van of bezwaar tegen verwerking, en ook het recht op draagbaarheid van data, te bekrachtigen. U kunt ook contact opnemen met Sanofi Genzyme of uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in het geval dat u een klacht wenst in te dienen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.
7.5 Wij zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend overdragen naar landen buiten de Europese Unie, indien de ontvangers een voldoende beschermingsniveau leveren, bijvoorbeeld middens standaard contractuele clausules, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. Neem contact op met ons via de link ‘Contact opnemen met ons’ op de Website om meer informatie te verkrijgen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Sanofi Genzyme, H4B en Evidently zullen niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade berokkend aan Deelnemers, voortvloeiend uit deelname aan TWvsMS

9. OVERIGE

9.1 Sanofi Genzyme beslist over alle kwesties die niet gedekt worden door deze Algemene voorwaarden.
9.2 De Engelse taalversie van deze Gebruiksvoorwaarden heerst over alle eventuele andere taalversies daarvan.

10. HEERSEND RECHT EN KEUZE VAN FORUM

10.1 Deze Algemene voorwaarden en uw deelname aan TWvsMS worden beheerst door de Nederlandse wetgeving.
10.2 Geschillen in verband met TWvsMS en/of deze Algemene voorwaarden die niet minnelijk geschikt kunnen worden, worden exclusief voor de districtsrechtbank in Amsterdam gebracht.

Je staat op het punt www.TheWorldvsMS.com te verlaten

Je staat op het punt www.TheWorldvsMS.com te verlaten. Sanofi Genzyme is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe website

You are about to leave

www.TheWorldvsMS.com

You are leaving to visit another one of our group websites. This website may be governed by different terms and conditions.

Waarom vond u deze tekst nuttig?

Waarom vond u deze tekst niet nuttig?

Hartelijk dank voor uw feedback.