Gebruiksvoorwaarden

Laatste update: 09/03/2016

1. Inleiding

Deze pagina beschrijft de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op alle internetgebruikers die www.theworldvsms.com gebruiken (de “website“). Door gebruik te maken van de Site stemt u ermee in deze Gebruiksvoorwaarden na te leven zonder voorbehoud. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u het gebruik van de website stop te zetten. We bevelen u aan om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen aangezien deze van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden zonder voorafgaande kennisgeving. De datum van de laatste update staat bovenaan.

2. Intellectuele eigendom

De website behoort toe aan en wordt geëxploiteerd door Genzyme Europe B.V., gevestigd in Naarden, Nederland (hierna “Sanofi Genzyme“), een dochterbedrijf van het Franse moederbedrijf Sanofi S.A. De presentatie van elk van de componenten, inclusief handelsmerken, logo’s en domeinnamen, gepubliceerd op de website, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, en behoren toe aan Sanofi S.A. of zijn dochterondernemingen, of hun gebruik is het onderwerp van een autorisatie.

Geen enkele component van de website mag op geen enkele manier, op geen enkel medium, gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, bewerkt, gedownload, gedenatureerd, overgebracht of gedistribueerd worden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanofi Genzyme. Uitsluitend kopiëren voor niet-commerciële of persoonlijk gebruik (inclusief financiële en mediarapportagedoeleinden) is geautoriseerd. De volgende kennisgeving moet verschijnen op elke geautoriseerde kopie of alle of een deel van de inhoud van de website: “COPYRIGHT 2016 SANOFI GENZYME – ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.”

Sanofi S.A. en zijn dochterondernemingen behouden zich het recht voor om juridische actie te ondernemen tegen een overtreding van hun intellectuele eigendomsrechten.

3. Aard van informatie

Informatie, in het bijzonder financiële informatie, gepubliceerd op de website mag niet beschouwd worden als een aanmoediging om te investeren. Het mag onder geen omstandigheden beschouwd worden als een offerte of een publiek aanbod, en het vormt geen aanbod om in te schrijven op aandelen of andere effecten in eSanofi S.A. en/of zijn dochterondernemingen, deze te kopen of in te ruilen. Financiële informatie die op de website wordt geplaatst, wordt regelmatig bijgewerkt (indien financiële informatie online wordt geplaatst).

De website biedt opinies van deskundigen die worden geraadpleegd in een specifiek domein in verband met de inhoud van de website of uittreksels uit persberichten. Dergelijke informatie vertegenwoordigt uitsluitend de mening van de geraadpleegde deskundige of de krant en het is niet noodzakelijk de mening van Sanofi Genzyme. Dergelijke deskundigen zijn geen werknemers van Sanofi Genzyme en krijgen geen compensatie van Sanofi Genzyme om hun opinie te gebruiken. Sanofi Genzyme is niet verantwoordelijk voor de accuraatheid of volledigheid van dergelijke informatie en meningen. Een deskundige mening reflecteert alleen de persoonlijke mening van die deskundige, en mag in geen geval beschouwd worden als de mening of verantwoordelijkheid van Sanofi Genzyme.

De website bevat mogelijk ook informatie die verband houdt met ziekte, gezondheid, fysieke conditie, medicinale producten en medische behandelingen. Dit is uitsluitend voor informatiedoeleinden en is niet bedoeld als een vervanging voor het advies dat wordt verstrekt door uw eigen arts of apotheek. U mag deze informatie niet gebruiken voor het diagnosticeren van een ziekte of fysiek probleem of voor het voorschrijven of gebruik van medicatie die wordt gepresenteerd op de website.

De website is niet bedoeld om gezondheidsproblemen, neveneffecten of technische problemen met het product te rapporteren, of om technische of medische vragen te stellen in verband met producten van Sanofi Genzyme. In alle instanties moet u verwijzen naar uw eigen arts of apotheker.

4. Links naar andere websites

In het geval dat de website links bevat naar andere websites en hulpprogramma’s van derden, zijn de links uitsluitend voorzien voor uw informatie. Sanofi Genzyme heeft geen controle over de inhoud van deze websites of hulpprogramma’s en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze links of voor eventueel verlies of schade dat kan voortvloeien uit uw gebruik van deze links. Het bestaan van een link tussen de website en een derde partij of hulpprogramma impliceert op geen enkele manier dat Sanofi Genzyme de inhoud van deze websites of hulpprogramma’s goedkeurt, of de toepassing van de inhoud ervan.

Het is uw verantwoordelijkheid om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat uw computer (of mobiele) toestel wordt beschadigd door virussen of ander technologisch schadelijk materiaal of door frauduleuze intrusie door een derde partij.

Websites van derden kunnen hypertekstlinks naar de website bevatten. Dergelijke links mogen niet geïnstalleerd worden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanofi Genzyme. Sanofi Genzyme is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de niet-beschikbaarheid van dergelijke websites van derden. Sanofi Genzyme beoordeelt, controleert of keurt deze websites niet goed en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inhoud, reclame, producten of andere materialen die beschikbaar zijn op, of toegankelijk zijn, via deze websites.

5. Persoonlijke gegevens

Sanofi Genzyme respecteert de privacy van elke persoon die de website bezoekt. Bekijk ons privacybeleid waarin uw rechten en onze verantwoordelijkheden worden uitgelegd met betrekking tot de persoonlijke gegevens die worden verzameld via de website.

6. Cookies

De website maakt gebruik van “cookies”. Bekijk ons cookiebeleid.

7. Beperkingen op aansprakelijkheid

Sanofi Genzyme zal alle redelijke inspanningen leveren om zeker te stellen dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd accuraat en up-to-date is en behoudt zich het recht voor om de inhoud te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Toch levert Sanofi Genzyme geen garantie of waarborg voor wat betreft de accuraatheid of volledigheid van dergelijke informatie, noch garandeert of waarborgt het dat de informatie up-to-date is.

Met uitzondering van directe schade als het gevolg van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid door Sanofi Genzyme, aanvaardt Sanofi Genzyme geen aansprakelijkheid voor:

  • eventuele schade voortvloeiend uit een inaccuraatheid, fout of weglating met betrekking tot informatie beschikbaar op de website;
  • eventuele schade voortvloeiend uit frauduleuze intrusie door een derde partij, resulterend in een wijziging van informatie of materialen die beschikbaar worden gesteld op de website;
  • en in bredere zin, voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit (i) de toegang of het onvermogen om toegang te krijgen tot de website, (ii) het gebruik van de website, inclusief een virus dat uw computer of andere eigendom kan aantasten, en/of (iii) krediet gegeven aan informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van de website komt.

De informatie en materialen op de website worden geleverd zoals deze zijn, zonder enige vorm van garantie of waarborg, noch impliciet of expliciet.

8. Beschikbaarheid van de website

Door een bezoek te brengen aan de website bevestigt u (i) dat het technisch onmogelijk is dat de website wordt geleverd vrij van defecten en dat Sanofi Genzyme hier geen verantwoordelijkheid voor opneemt; (ii) dat de website op bepaalde tijdstippen tijdelijk onbeschikbaar kan zijn; en (iii) dat de exploitatie van de website negatief kan worden aangetast door gebeurtenissen en/of kwestaties waar Sanofi Genzyme geen controle over heeft, bijvoorbeeld de transmissie- en telecommunicatielinks tussen Sanofi Genzyme en uzelf en tussen Sanofi Genzyme en andere systemen en netwerken.

Sanofi Genzyme en/of zijn leveranciers kunnen, te allen tijde, tijdelijk of permanent, de website geheel of gedeeltelijk wijzigen of onderbreken om onderhoudswerk uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen uit te voeren op de website. Sanofi Genzyme is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in of onderbreking of opschorting van de website.

9. Algemene informatie

Uitgever van de website: : Genzyme Europe B.V., een bedrijf overgenomen en geregistreerd in Nederland bij de Kamer van Koophandel in Hilversum onder nr. 32050737, en met geregistreerd adres in Gooimeer 10, 1411 DD, Naarden.

Websitebeheer: Creative Lynx Ltd., een bedrijf rechtsgeldig gevestigd en geregistreerd in het VK, onder bedrijfsnr. 04028821, en met geregistreerd adres te Havas House, Hermitage Court, Hermitage Lane, Maidstone, Kent, ME16 9NT.

Host van de website: Rackspace Ltd., een bedrijf rechtsgeldig gevestigd en geregistreerd in het VK, onder bedrijfsnr. 03897010, en met geregistreerd adres te 5 Millington Road, Hyde Park Hayes, Middlesex, UB3 4AZ.

10. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw bezoek aan de website worden beheerd door de Nederlandse wetgeving. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan de website zullen uitsluitend voor de regionale rechtbank van Amsterdam, in Nederland gebracht worden.

De Engelse taalversie van deze Gebruiksvoorwaarden heerst over alle eventuele andere taalversies daarvan.

Je staat op het punt www.TheWorldvsMS.com te verlaten

Je staat op het punt www.TheWorldvsMS.com te verlaten. Sanofi Genzyme is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe website

Doorgaan Blijf op The World vs.MS

Je staat op het punt www.TheWorldvsMS.com te verlaten

Je verlaat de site om een andere website van onze groep te bezoeken. Op deze website kunnen andere algemene voorwaarden gelden.

Doorgaan Blijf op The World vs.MS