Developed by Sanofi Genzyme for a UK audience

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Laatste update: 31/01/2019

1. ALGEMEEN

1.1 The World vs.MS (hierna: ‘TWvsMS’) is een door Sanofi Genzyme ontwikkeld, grootschalig initiatief met als doel zinvolle en duurzame verandering te brengen in het leven van mensen die met multiple sclerose (MS) leven en zij die hen ondersteunen.

1.2 TWvsMS is opgezet en georganiseerd door Genzyme Europe B.V., gevestigd in Amsterdam, Nederland, een gelieerde onderneming van de Franse moederonderneming Sanofi S.A. (hierna: ‘Sanofi Genzyme’).

1.3 Algemene informatie met betrekking tot TWvsMS en Sanofi Genzyme kunt u vinden op de website www.TheWorldvsMS.com (hierna: de ‘Site’).

1.4 Sanofi Genzyme heeft Creative Lynx Ltd., gevestigd in Maidstone, het Verenigd Koninkrijk, handelend onder de naam H4B Manchester (hierna: ‘H4B’) aangetrokken om TWvsMS namens haar te exploiteren en beheren. H4B kan derden aantrekken om bepaalde taken voor TWvsMS uit te voeren.

1.5 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw deelname aan TWvsMS. Sanofi Genzyme heeft het recht deze Algemene voorwaarden ieder moment, voor iedere reden en zonder verdere kennisgeving te wijzigen. Het wordt daarom aangeraden dat u deze Algemene voorwaarden regelmatig controleert.

1.6 Deelname aan TWvsMS staat open voor individuen die ouder dan 18 jaar zijn, organisatie en bedrijven. Iedere partij of ieder individu die een Belofte indient zoals hieronder uiteengezet, wordt als ‘Deelnemer’ beschouwd. Beloften (of Pledges) kunnen uitsluitend worden ingediend door Deelnemers die over een basisbeheersing van het Engels beschikken.

1.7 Medewerkers van het Sanofi-concern en hun directe verwanten en anderen die rechtsreeks betrokken zijn bij de organisatie van TWvsMS zijn uitgesloten van deelname.

1.9 Sanofi Genzyme kan TWvsMS op iedere moment en voor iedere reden eenzijdig beëindigen.

2. FASEN IN TWVSMS

2.1 TWvsMS bestaat uit verschillende fasen:
(a) Indiening en publicatie op de Site van de Beloften uit het echte leven waarin u meer van uw leven met MS vraagt en meer uit uw leven met MS haalt (hierna: ‘Beloften’).
(b) Selectie van Beloften voor de ontwikkeling van socialmedia-inhoud en/of video’s voor online en offline gebruik en publicatie in ieder land ter wereld (hierna: ‘Media-inhoud’).
(c) Ontwikkeling en publicatie van de definitieve Media-inhoud.

2.2 De regels voor de verschilleden fasen worden hieronder uiteengezet.

3. INDIENING EN PUBLICATIE VAN BELOFTEN OP DE SITE

3.1 Deelnemers kunnen uitsluitend een Belofte indienen met behulp van het inschrijvingsformulier op de Site. Deelnemers dienen alle op het inschrijvingsformulier gevraagde informatie te verstrekken. Enkel volledig ingevulde inschrijvingsformulieren worden verwerkt.

3.2 Van alle ingediende Beloften wordt beoordeeld of deze voldoen aan de op de Site gedefinieerde criteria. Een beperkt aantal van de Beloften die aan deze criteria voldoen, wordt door Sanofi Genzyme gepubliceerd op de Site en via social media. Sanofi Genzyme beslist hoeveel en welke Beloften worden gepubliceerd.

3.3 De deadline voor het indienen van Beloften wordt gepubliceerd op de Site en via social media.

3.4 De kosten in verband met de indiening van een Belofte zijn voor rekening van de Deelnemer.

3.5 De naam en foto van de Deelnemers die een Belofte hebben ingediend, kunnen worden gepubliceerd op de Site of via andere (social) media die H4B en/of Sanofi Genzyme geschikt achten.

4. SELECTIE VAN BELOFTEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN MEDIA-INHOUD

4.1 Binnen twee maanden nadat de deadline voor het indienen van Beloften is verstreken, zal de Stuurgroep TWvsMS (een team van vertrouwde adviseurs, die met MS leven ofwel op dit gebied deskundig zijn), samen met Sanofi Genzyme, drie Beloften selecteren om op www.theworldvsms.com en gerelateerde socialmediakanalen te worden geplaatst. Bovendien kunnen Sanofi Genzyme en/of haar gelieerde ondernemingen (hierna: ‘Gelieerde ondernemingen’) ook Beloften selecteren om te volgen en tot media-inhoud te ontwikkelen. De beslissingen van de Stuurgroep en, in voorkomende gevallen, Sanofi Genzyme en/of haar Gelieerde ondernemingen worden gebaseerd op de gestelde criteria en zijn definitief. Over de selectiemethode en de uitkomst van het selectieproces kan niet worden gecorrespondeerd.

4.2 De naam en foto van de Deelnemers die een geselecteerde Belofte hebben ingediend, kunnen worden gepubliceerd op de Site of via andere (social) media die H4B en/of Sanofi Genzyme geschikt achten.

5. DE ONTWIKKELING EN HET GEBRUIK VAN MEDIA-INHOUD

5.1 Deelnemers die een geselecteerde Belofte hebben ingediend of zich hebben aangesloten bij een geselecteerde Belofte kunnen door H4B worden benaderd. Van deze Deelnemers wordt verwacht dat zij meewerken aan de ontwikkeling van een media-inhoud en deelnemen aan pers- en mediaverplichtingen rond TWvsMS. Dit kan betekenen dat de Deelnemer wordt gevraagd interviews te geven, zich te laten fotograferen, deel te nemen aan opnamen van Media-inhoud, betrokken te zijn bij het maken van een storyboard en ook correspondentie te onderhouden en vergaderingen bij te wonen met H4B en/of Sanofi Genzyme.

5.2 De definitieve media-inhoud wordt gepubliceerd op de Site, via social media en middels andere kanalen, waaronder, maar niet uitsluitend, televisie, radio, conferenties en seminars.

5.3 Deelnemers kunnen verplicht worden afzonderlijke overeenkomsten met H4B en/of Sanofi Genzyme af te sluiten met betrekking tot de in bovenstaande paragrafen 5.1 en 5.2 beschreven activiteiten.

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM & PUBLICITEIT

6.1 De deelnemer verleent Sanofi Genzyme en H4B een eeuwigdurend en wereldwijd recht tot het gebruiken, bewerken, opslaan, publiceren en promoten van ingediende Beloften en ontwikkelde Media-inhoud voor aan TWvsMS gerelateerde doeleinden. Dergelijke publiciteit kan publicatie van Beloften en/of Media-inhoud op internet, via social media, televisie en radio omvatten en op conferentie en seminars, maar is hier niet tot beperkt.

6.2 Sanofi Genzyme en H4B hebben het recht tekst van Deelnemers te citeren en ontwikkelde media-inhoud van een deelnemer te gebruiken (ongeacht of dit van de Deelnemer afkomstig is).

7. GEGEVENSPRIVACY

7.1 Voor het beheren van deelname aan TWvsMS kunnen Sanofi Genzyme en/of H4B, namens Sanofi Genzyme, persoonsgegevens verwerken (zoals namen, contactgegevens, uw Belofte en andere door u verstrekte informatie) die Deelnemers in verband met hun deelname aan TWvsMS hebben verstrekt. Het verstrekken van alle gegevens is vrijwillig; het niet verstrekken van gegevens (zoals u naam) kan echter verhinderen dat u in staat bent aan TWvsMS deel te nemen.

7.2 Onze verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van uw toestemming om uw voor deelname aan TWvsMS noodzakelijke persoonsgegevens te verwerken, zodat wij TWvsMS kunnen beheren en contact met u kunnen opnemen indien nodig.

7.3 Uw persoonsgegevens worden niet langer in een identificeerbare vorm bewaard dan noodzakelijk voor het beheren van deelname aan TWvsMS.

7.4 U kunt op ieder moment contact met Sanofi Genzyme opnemen via de koppeling ‘Neem contact met ons op’ op de Site om meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens te ontvangen en om uw rechten uit te oefenen op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens, op beperking van of bezwaar tegen verwerking en ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt ook contact opnemen met Sanofi Genzyme of uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in het geval dat u een klacht wenst in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Lees ook het Privacybeleid voor meer informatie.

7.5 Wij dragen uw persoonsgegevens uitsluitend over aan landen buiten de Europese Unie indien de ontvangers een passend beschermingsniveau bieden, bijvoorbeeld middels door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen. Neem contact met ons op via de koppeling ‘Neem contact met ons op’ op de Site voor meer informatie over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

7.6 Wanneer je een foto uploadt voor gebruik met het Facebook-filter, wordt je foto uitsluitend voor het filter gebruikt. Je foto wordt niet opgeslagen.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Sanofi Genzyme en H4B zijn niet aansprakelijk voor enige schade van Deelnemers voortkomend uit deelname aan TWvsMS.

9. OVERIG

9.1 Sanofi Genzyme beslist in alle aangelegenheden waarin deze Algemene voorwaarden niet voorziet.

9.2 De Engelstalige versie van deze Algemene voorwaarden prevaleert boven enige anderstalige versie ervan.

10. TOEPASSELIJK RECHT & FORUMKEUZE

10.1 Het Nederlandse recht is van toepassing op deze Algemene voorwaarden en uw deelname aan TWvsMS.

10.2 Geschillen in verband met TWvsMS en/of deze Algemene voorwaarden die niet in der minne kunnen worden geschikt, dienen uitsluitend te worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank van Amsterdam, Nederland.

Je staat op het punt www.TheWorldvsMS.com te verlaten

Je staat op het punt www.TheWorldvsMS.com te verlaten. Sanofi Genzyme is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe website

Doorgaan Blijf op The World vs.MS

Je staat op het punt www.TheWorldvsMS.com te verlaten

Je verlaat de site om een andere website van onze groep te bezoeken. Op deze website kunnen andere algemene voorwaarden gelden.

Doorgaan Blijf op The World vs.MS