Developed by Sanofi Genzyme for a UK audience

Privacybeleid

Laatste update: 31/01/2019

1. Inleiding

Dit Privacybeleid is opgesteld om u te informeren over de praktijken van Genzyme Europe B.V. (‘Sanofi Genzyme’, ‘wij/we’, ‘ons/onze’), een gelieerde onderneming van de Franse moederonderneming Sanofi S.A., met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) via www.theworldvsms.com (de ‘Site’) in haar hoedanigheid als Verwerkingsverantwoordelijke (zoals hieronder gedefinieerd).

Met ‘Persoonsgegevens’ bedoelen we enige informatie in verband met een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals nader gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Met ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ bedoelen we een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, zoals nader gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Met ‘Gegevensverwerker’ bedoelen we een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals nader gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Lees alstublieft dit Privacybeleid voordat u de Site gebruikt of Persoonsgegevens instuurt. Uw gebruik van de Site is onderhevig aan dit Privacybeleid en aan de Gebruiksvoorwaarden van de Site. Wij kunnen op ieder moment dit Privacybeleid geheel of gedeeltelijk wijzigen of bijwerken. Controleer daarom dit Privacybeleid regelmatig voor updates. Hierboven staat de datum van de recentste update vermeld.

Wij hebben een overeenkomst gesloten met de onderneming Creative Lynx Ltd., gevestigd in Maidstone, het Verenigd Koninkrijk, handelend onder de naam H4B Manchester (“H4B”) om namens ons de Site te hosten en te beheren. H4B heeft het hosten van de Site uitbesteed aan de onderneming Rackspace Ltd., gevestigd in Middlesex, het Verenigd Koninkrijk. Voor de verwerking van Persoonsgegevens wordt H4B als Gegevensverwerker beschouwd.

2. Verwerking van contactgegevens

Wanneer u onderaan de Site op de koppeling ‘Neem contact met ons op’ klikt, verschijnt een contactformulier die u dient in te vullen en te verzenden. Dit contactformulier wordt naar H4B verzonden. H4B gebruikt de Persoonsgegevens die u in het contactformulier hebt ingevuld (bv. uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) uitsluitend om contact met u op te nemen en de door u gevraagde informatie te leveren. H4B deelt uw Persoonsgegevens niet met Sanofi Genzyme, tenzij dit vereist is om uw verzoek te behandelen. Uw Persoonsgegevens worden enkel bewaard zo lang als noodzakelijk is voor deze doeleinden.
Sanofi Genzyme gebruikt de Persoonsgegevens die u hebt verstrekt (bv. uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) uitsluitend voor het doel contact met u op te nemen en de door u gevraagde informatie te leveren. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u, ofwel ons gerechtvaardigd belang bij goede communicatie met geïnteresseerde partijen.

3. Overige gegevensverwerking

De Site verwerkt ook Persoonsgegevens die door uw persoonlijke browser worden verstuurd, zoals uw IP-adres en browserspecificaties. Deze verwerking is nodig voor het correct functioneren van de Site.

4. Cookies

De Site maakt gebruik van ‘cookies’. Sommige cookies zijn nodig voor het correct functioneren van de Site; dankzij andere cookies kunnen wij het gebruik en de gebruikers van de Site analyseren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om u specifieke informatie of inhoud te verstrekken die beter aansluiten op uw interesses. Voor sommige van deze cookies kan u voorafgaande toestemming vereist zijn. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie en om te lezen welke cookies wij gebruiken.

5. Bewaartermijn van Persoonsgegevens

Wij streven ernaar Persoonsgegevens zo kort mogelijk te bewaren. Wij bepalen de bewaartermijn van uw Persoonsgegevens op basis van de volgende criteria: (a) het doeleinde waarvoor we uw Persoonsgegevens gebruiken: we bewaren uw gegevens zo lang als noodzakelijk voor dat doeleinde; en (b) wettelijke verplichtingen: verscheidene wet- en regelgeving leggen een minimale bewaartermijn op die wij moeten naleven.

6. Uw rechten

Overeenkomstig de Algemene verordening Gegevensbescherming hebt u het:

Recht op inzage. U kunt contact met ons opnemen voor bevestiging dat wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken. Als wij uw Persoonsgegevens verwerken, informeren wij u over de categorieën Persoonsgegevens die wij verwerken, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van ontvangers aan wie Persoonsgegevens zijn of worden bekendgemaakt en de voorgenomen bewaartermijn en de criteria voor het bepalen van die termijn.

Recht op rectificatie. U hebt het recht onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens die wij over u opslaan, te rectificeren of aan te vullen.

Recht op bezwaar. In het geval dat onze verwerking wordt gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Sanofi Genzyme, hebt u het recht om op ieder moment bezwaar te maken tegen deze verwerking. Wij verwerken hierna uw Persoonsgegevens niet meer, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken in specifieke omstandigheden zoals voorzien in de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving (bv. wanneer de juistheid van uw Persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van uw Persoonsgegevens te verifiëren). Het beperken van onze verwerkingsactiviteiten kan de functionaliteit van de Site beïnvloeden.

Recht op verwijdering. U hebt het recht ons te vragen uw Persoonsgegevens uit onze systemen te wissen als uw Persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld of anderszins verwerkt. Bovendien hebt u het recht op verwijdering als u uw recht op bezwaar uitoefent zoals hierboven bedoelt, tenzij wij een zwaarwegendere legitieme reden hebben om de betreffende gegevens niet te wissen. Wij kunnen mogelijk niet meteen in staat zijn alle overgebleven kopieën van onze servers en back-upsystemen te wissen nadat de actieve gegevens zijn gewist. Dergelijke kopieën worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk gewist.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht om uw Persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of ons te verzoeken deze gegevens naar een derde door te zenden, waar dit technisch haalbaar is. Wij wijzen u erop dat dit recht enkel van toepassing is op Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt.
Voor het uitoefenen van de hierboven vermelde rechten of als u een vraag hebt, kunt u contact met uw Local Privacy Officer opnemen door onderaan de Site op de koppeling ‘Contact met ons opnemen’ te klikken of door contact met ons op te nemen via

Genzyme Europe B.V.
Paasheuvelweg 25
1105 BP Amsterdam
+31 (0) 20 245 4000
Privacy.NL@sanofi.com

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit als u denkt dat Sanofi Genzyme uw Persoonsgegevens onrechtmatig heeft verwerkt. Zie voor Nederland www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Je staat op het punt www.TheWorldvsMS.com te verlaten

Je staat op het punt www.TheWorldvsMS.com te verlaten. Sanofi Genzyme is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe website

Doorgaan Blijf op The World vs.MS

Je staat op het punt www.TheWorldvsMS.com te verlaten

Je verlaat de site om een andere website van onze groep te bezoeken. Op deze website kunnen andere algemene voorwaarden gelden.

Doorgaan Blijf op The World vs.MS