Developed by Sanofi Genzyme for a UK audience

Gebruiksvoorwaarden

Laatste update: 31/01/2019

1. Inleiding

Op deze pagina vindt u de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op alle internetgebruikers die www.theworldvsms.com (de ‘Site’) bezoeken. Door uw gebruik van de website verbindt u zich ertoe deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud na te leven. Gebruik de Site niet indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden. Wij raden u aan deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, aangezien wij deze van tijd tot tijd en zonder kennisgeving kunnen wijzigen. Hierboven staat de datum van de laatste update vermeld.

2. Intellectuele eigendom

De Site is het eigendom van en wordt geëxploiteerd door Genzyme Europe B.V., gevestigd in Amsterdam, Nederland (hierna “Sanofi Genzyme“), een gelieerde onderneming van de Franse moederonderneming Sanofi S.A. De op de Site gepubliceerde presentatie en ieder component ervan, waaronder handelsmerken, logo’s en domeinnamen, worden beschermd door wetgeving inzake intellectueel eigendom en zijn het eigendom van Sanofi S.A. of haar gelieerde ondernemingen, of het gebruik ervan is aan goedkeuring onderhevig.

Geen enkel component van de Site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, bewerkt, gedownload, ontdaan van zijn eigenschappen, verzonden of gedistribueerd op enigerlei wijze, op enige drager, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanofi Genzyme. Enkel het kopiëren voor niet-commercieel of persoonlijk gebruik (waaronder financiële en nieuwsverslaggevingsdoeleinden) is toegestaan. De volgende kennisgeving dient te worden vermeld op iedere toegestane kopie van alle of een deel van de inhoud van de Site: “COPYRIGHT 2016-2019 SANOFI GENZYME – Alle Rechten Voorbehouden.”

Sanofi S.A. en haar gelieerde ondernemingen behouden zich het recht voor een rechtsvordering in te stelen tegen enige inbreuk op hun intellectueel-eigendomsrechten

3. Aard van informatie

Op de Site gepubliceerde informatie, in het bijzonder financiële informatie, dient niet te worden beschouwd als een aanmoediging tot investeren. Onder geen enkele omstandigheid dient het te worden begrepen als klantenwerving of als een openbare aanbieding en het vormt geen aanbieding voor het abonneren, kopen, ruilen van aandelen noch van obligaties van Sanofi S.A. en/of haar gelieerde ondernemingen. Op de Site geplaatste financiële informatie wordt regelmatig bijgewerkt (indien financiële informatie online wordt verstrekt).

De Site bevat mogelijk meningen van deskundigen uit een bepaald vakgebied die in verband met de inhoud van de Site zijn geraadpleegd of uit fragmenten uit nieuwsartikelen. Dergelijke informatie geeft enkel de mening van de geraadpleegde deskundige of de krant weer en deze mening wordt niet noodzakelijkerwijs door Sanofi Genzyme gedeeld. Dergelijke deskundigen zijn geen medewerkers van Sanofi Genzyme en ontvangen geen enkele compensatie van Sanofi Genzyme voor het gebruik van hun mening. Sanofi Genzyme is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van enig dergelijke informatie of meningen. Een mening van een deskundige geeft enkel het persoonlijke standpunt van die deskundige weer en dient in geen geval te worden beschouw als de mening of verantwoordelijkheid van Sanofi Genzyme.

De Site bevat mogelijk informatie over ziekten, gezondheid, fitness, medische producten en medische behandelingen. Dit is uitsluitend voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw arts of apotheker. U dient deze informatie niet te gebruiken voor het diagnosticeren van enige ziekte of fysiek probleem of voor het voorschrijven of gebruiken van een op de Site weergegeven geneesmiddel.
Deze Site is niet bestemd voor het melden van gezondheidszorgen, bijwerkingen of product-technische klachten, of voor het stellen van technische of medische vragen over producten van Sanofi Genzyme. In alle gevallen dient u uw arts of apotheker te raadplegen.

4. Koppelingen naar andere websites

Waar de Site koppelingen naar door derden geleverde websites of bronnen bevat, worden deze koppelingen uitsluitend ter informatie verstrekt. Sanofi Genzyme heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites of bronnen en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid, noch voor enig verlies of enige schade die mogelijk uit uw gebruik ervan ontstaat. Het bestaan van een koppeling tussen de Site en een website of bron van een derde impliceert op geen enkele wijze dat Sanofi Genzyme op enige wijze de inhoud van deze websites of bronnen, of enig gebruik waartoe dergelijke inhoud zich leent, goedkeurt.

Het is uw verantwoordelijkheid de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om uw computer of (mobiel) apparaat te beschermen tegen beschadiging door virussen of andere technologisch schadelijk materiaal of frauduleuze binnendringing door een derde.

Websites van derden kunnen hypertextkoppelingen naar de Site bevatten. Dergelijke koppelingen dienen niet te worden aangebracht zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanofi Genzyme. Sanofi Genzyme is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de onbeschikbaarheid van dergelijke websites van derden. Sanofi Genzyme beoordeelt, beheert of keurt deze website niet goed en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige inhoud, advertentie, product of ander materiaal die/dat op of via deze websites beschikbaar of bereikbaar is.

5. Persoonsgegevens

Sanofi Genzyme respecteert de privacy van ieder individu dat de Site bezoekt. Wanneer u de Site bezoekt en gebruikt, kan Sanofi persoonsgegevens van u verwerken. Sanofi Genzyme is hiervoor de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Raadpleeg ons Privacybeleid waarin uw rechten en onze verantwoordelijkheden worden uitgelegd in verband met de via de Site verzamelde persoonsgegevens.

6. Cookies

De Site maakt gebruik van ‘cookies’. Sommige cookies zijn noodzakelijk om deze website voor u beschikbaar te maken; andere cookies maken het voor ons mogelijk het publiek van en het verkeer naar de website te analyseren en te meten. Cookies worden ook door ons, adverteerders en andere partners gebruikt om advertenties aan te bieden die beter aansluiten bij uw interesses. Voor sommige van deze cookies kan u voorafgaande toestemming vereist zijn. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie en om te lezen welke cookies wij gebruiken.

7. Beperkingen op aansprakelijkheid

Sanofi Genzyme levert alle redelijke inspanningen om ervoor zorgen dat op de Site gepubliceerde informatie juist en actueel is en behoudt zich het recht voor de inhoud op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Niettemin geeft Sanofi Genzyme geen enkele garantie of verklaring over de juistheid of volledigheid van dergelijke informatie en garandeert noch verklaart dat de informatie actueel is.

Met de uitzondering van directe schade voortkomend uit opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid door Sanofi Genzyme, wijst Sanofi Genzyme aansprakelijkheid af voor:

  • enige schade voortkomend uit enige onjuistheid, fout of weglating in verband met op de Site beschikbare informatie;
  • enige schade voortkomend uit frauduleuze binnendringing door een derde voortkomend uit een wijziging van op de Site beschikbaar gestelde informatie of materialen;
  • en algemener voor enige schade in welke vorm dan ook voortkomend uit (i) toegang tot de Site of het gebrek eraan (ii) het gebruik van de Site, waaronder enige bug die of virus dat uw computer or enig ander eigendom kan besmetten en/of (iii) de geloofwaardigheid die wordt toegeschreven aan enige informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van de Site komt.

De informatie en materialen op de Site worden ‘as is’ verstrekt zonder enige vorm van garantie, hetzij impliciet of expliciet.

8. Beschikbaarheid van de website

Door de Site te bezoeken, erkent u (i) dat het technisch onmogelijk is om de Site zonder gebreken te leveren en dat Sanofi Genzyme geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor neemt; (ii) dat de Site op bepaalde momenten tijdelijke onbeschikbaar kan zijn; en (iii) dat het functioneren van de Site nadelig beïnvloed kan worden door gebeurtenissen en/of zaken buiten de zeggenschap van Sanofi Genzyme, bijvoorbeeld verzending of telecommunicatiekoppelingen tussen Sanofi Genzyme en u en tussen Sanofi Genzyme en andere systemen en netwerken.

Sanofi Genzyme en/of haar leveranciers kunnen op ieder moment de gehele Site of een deel ervan tijdelijk of permanent wijzigen of onderbreken voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en/of het aanbrengen van verbeteringen en/of veranderingen aan de Site. Sanofi Genzyme is niet verantwoordelijk voor enige wijziging aan of opschorting of onderbreking van de Site.

9. Algemene informatie

Uitgever van de Site: Genzyme Europe B.V., een vennootschap die rechtsgeldig in Nederland is opgericht en gevestigd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nr. 32050737, met als statutaire zetel Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Nederland.

Sitebeheer: Creative Lynx Ltd., een vennootschap die rechtsgeldig in het VK is opgericht en gevestigd onder Ondernemingsnummer 04028821, met als statutaire zetel Havas House, Hermitage Court, Hermitage Lane, Maidstone, Kent, ME16 9NT.

Sitehosting: Rackspace Ltd., een vennootschap die rechtsgeldig in het VK is opgericht en gevestigd onder Ondernemingsnummer 03897010, met als statutaire zetel 5 Millington Road, Hyde Park Hayes, Middlesex, UB3 4AZ

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden en uw bezoek aan de Site. Geschillen ontstaand uit of verband houdend met een bezoek aan de Site dienen uitsluitend te worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank van Amsterdam, Nederland.

De Engelstalige versie van deze Gebruiksvoorwaarden prevaleert boven enige anderstalige versie ervan.

Je staat op het punt www.TheWorldvsMS.com te verlaten

Je staat op het punt www.TheWorldvsMS.com te verlaten. Sanofi Genzyme is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe website

Doorgaan Blijf op The World vs.MS

Je staat op het punt www.TheWorldvsMS.com te verlaten

Je verlaat de site om een andere website van onze groep te bezoeken. Op deze website kunnen andere algemene voorwaarden gelden.

Doorgaan Blijf op The World vs.MS